Sơ nét về Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Hóc Môn. Trong những năm gần đây, Đoàn trường đã có những bước phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng Đoàn viên.

Tại thời điểm hiện tại Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp quản lý 40 chi Đoàn Lớp

1. Chức năng – nhiệm vụ

– Tham mưu cho Chi uỷ – Ban Giám hiệu Trường và Huyện Đoàn Hóc Môn những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

– Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của cấp uỷ và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

– Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

– Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên trường; nghiên cứu các giải pháp giúp cấp uỷ và Huyện Đoàn Hóc Môn lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.

– Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các Chi Đoàn trực thuộc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của cấp uỷ và Đoàn cấp trên.

– Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.